8:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

02166704630

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو

فهرست

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص همچون دیگر شرکتها در قالب تهیه و تنظیم صورتجلسه شرکتها و در مرجعیت سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت میرسد . این صورتجلسه مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده بوده و بعداز امضا دست‌کم دوسوم اعضا ی شرکت که دارنده بیش تر از نیمی از سهم شرکت می باشند اعتبار میابد .

ثبت صورتجلسات تغييرات در شرکت های سهامی خاص

شرکت‌ها متشکل از دو ارگان تصمیم گیرنده و اداره کننده می باشند : 1 – مجمع عمومی فوق العاده , مجمع عمومی عادی و 2 – جلسه هیأت مدیره .

تغییرات در شرکت سهامی خاص با عنایت به نوع تغییر و تحول در حوزه‌ مسئولیت هرکدام از این نهاد ها می‌باشد .

• مجمع عمومی فوق العاده

ایجاد تغییردر اسم شرکت , تغییر و تحول محل و مکان , تغییر در متن اساسنامه , الحاق به زمینه فعالیت و تغییر در موضوع شرکت , ورود و خروج سهامداران , ترکیب و انحلال شرکت در حوزه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد .

• مجمع عمومی عادی

تهیه و تنظیم صورت حسابها و بیلان مالی و مالیاتی و تعیین و انتصاب اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است .

• جلسه هیات مدیره

اعمال هر نوع تغییر و تحول در تعداد یا سمت اعضای هیأت مدیره , تعیین و تغییر مدیر عامل و انتخاب صاحبان امضای شرکت درصلاحیت جلسات هیأت مدیره است .

برای اعمال هرگونه تغییر در شرکت سهامی خاص واجب به تهیه و تنظیم صورتجلسه شرکت برای تغییرات مربوط به همراه روزنامه رسمی ثبت شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به انضمام فتوکپی کارت ملی تمامی اعضای شرکت به سازمان ثبت شرکتها تسلیم گردد .

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

برای انجام بعضی از این تغییرات ضروری است به طورهمزمان دو یا چندین صورتجلسه‌‎ که کامل کننده یکدیگر می‌باشند تهیه و تنظیم گردد . مثلا هنگام خروج سهامدار شرکتی که از 3 نفر اعضا تشکیل شده شده‌است , ابتدا می بایست عضو جدیدی وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حد نصاب قانونی کمتر نشود . به این ترتیب ابتدا صورتجلسه ورود عضو جدید تهیه و ثبت شده و آن‌گاه صورتجلسه خروج تهیه و تنظیم و ثبت می شود . در این‌حالت تهیه و تنظیم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تهیه و تنظیم صورتجلسه ورود نفر تازه امکانپذیر نخواهد بود .

ثبت و اعمال تغییرات فوق الذکر بوسیله موسسه کاردان ظرف 10 الی 15 روز کاری انجام می گیرد .
تغییرات در شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص می توان تغییرات زیر را با اعتنا به اساسنامه آن انجام بخشید که عبارتند از :

1 – تغییر نام شرکت
2 – تغییر موضوع کار شرکت
3 – تغییر و تحول مکان شرکت
4 – جابه جایی سهام ( در صورتیکه که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد )
5 – جابه جایی سهام ( در‌حالتی که که طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد )
6 – برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
7 – انجام همه پرسی داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

ثبت صورتجلسه تغییر اسم شرکت سهامی خاص

برای تغییر اسم شرکت سهامی خاص مدارک زیر ضروری است :

الف – قبل از امضا صورت جلسه تغییر اسم , درخواست کننده بایستی برای پرداخت حق الثبت اسم اقدام کرده و بعد از آن به واحد تعیین نام در سازمان ثبت شرکتها , جهت اخذ و ثبت , اسم تازه برای شرکت مراجعه کند .

ب – تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تدوین کردن صورت جلسه آن به همراه امضاء هیات رئیسه در زیر آن

ج – رعایت الزامات اداری دعوت مبتنی بر قانون تجارت و اساسنامه شرکت

د – پس از تهیه و تنظیم صورت جلسه , اصل صورت جلسه و فهرست سهامداران حاضر در جلسه که صورتجلسه را امضاء نموده اند , فیش بانکی واریز مبلغ حق الثبت جهت تغییر اسم و اصل روزنامه دربردارنده آگهی دعوت از مجمع و جواز اخذ شده به ثبت شرکت ارائه خواهد شد , و بعداز تحویل تمامی مدارک و پذیرش و تائید نام جدید , بوسیله مسئول تعیین نام سازمان ثبت شرکتها تغییر اسم میسر خواهد بود .
ثبت صورتجلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

برای تغییر موضوع شرکت سهامی بایستی مراحلی را طی و قوانینی را آماده نمود که عبارتند از :

الف – برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه و تنظیم صورت جلسه مشعر بر امضاء هیات رئیسه

ب – گرفتن مجوز برای موضوع جدید اعلامی در صورت نیاز ( بنا بر نظر کارشناس )

ج – بعداز تدوین کردن صورت جلسه اصل صورت جلسه و اسامی سهامداران حاضر در جلسه که به صورتجلسه را امضا نموده اند , و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و جواز اخذ شده جهت موضوع جدید به سازمان ثبت شرکتها تحویل داده خواهد شد .
ثبت صورتجلسه تغییر مکان یا آدرس شرکت سهامی خاص

فرآیند و مدارک موردنیاز جهت تغییرآدرس شرکت سهامی :

الف – برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به همراه امضاء هیات رئیسه

ب – رعایت تشریفات اداری دعوت مبتنی بر ضابطه تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکراست هر گاه وفق اساسنامه هیات مدیره شرکت درتغییر مکان شرکت مخیر باشد , می تواند با تهیه و تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت مبادرت کند . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد , ( تغییر شماره ثبتی نیاز باشد ) می بایست پرونده شرکت به شهرستان ذی‌ربط با تقاضای هیات مدیره به همراه ثبت و تهیه و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد .

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام , اگر که در اساسنامه این امر بر عهده هیات مدیره باشد

فرآیند و مدارک ضروری جهت نقل و انتقال سهام در‌این روش به شرح زیر است :

الف – تشکیل جلسه هیات مدیره با عنایت به مفاد اساسنامه راجع به حد نصاب اکثریت اعضاء

ب – تدوین کردن صورت جلسه که امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان در زیر آن درج شده باشد .

ج – رونوشت از شناسنامه صاحبان سهام جدید الورود .

د – دریافت برگ مفاصا حساب و گواهی انتقال سهم از اداره دارایی .

ط – لیست اسامی صاحبان جدید و قبلی سهام .
ثبت صورتجلسه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع همگانی عادی سالیانه به منظور تهیه و تنظیم گزارش هیات مدیره , ترازنامه حساب سود و خسارت سال مالی و تعیین هیات مدیره جدید تشکیل می شود . جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مدارک مورد نیاز ذیل بایستی تهیه و تنظیم و فرایند پایین رعایت شود .

الف – تشکیل مجمع عمومی عادی و تهیه و تنظیم صورت جلسه آن با امضای هیات رئیسه .

ب – تنطیم لیستی از سهامداران حاضر در مجمع که به امضای سهامداران حاضر رسیده باشد .

ج – کپی از شناسنامه بازرسین درصورتی که که اخیرا گزین گردیده اند .

د – در شرایطی که که مجمع عمومی معمولی با حد نصاب

اکثریت تشکیل شده باشد , تحویل اصل روزنامه , دعوتنامه و انجام بقیه تشریفات درج شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت لازم است .

ی – نماینده شرکت بعداز تهیه و تنظیم صورت جلسه , آن را به همراه سایر مدارک به سازمان ثبت شرکتها تحویل داده و با پرداخت هزینه های قانونی , زیر دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود .
ثبت صورتجلسه انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

برای برگزار ی انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص بنابراین عمل میگردد :

الف – برگزاری جلسه و تهیه و تنظیم صورت جلسه آن که به امضا ی کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد .

ب – در شرایطی‌که جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت با عنایت به اساسنامه شرکت و ضابطه تجارت انجام شده و باید مدارک مثبته آن به طور جلسه الصاق شود .

ج – مدارک به سازمان ثبت شرکتها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفتر ها ثبت بوسیله نماینده شرکت امضاء خواهد شد .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید