توضیح ابتدای در مورد شرکت‌ها با مسئولیت محدود:

انحلال شرکت با مسئولیت محدود: شرکت های با مسئولیت محدود،شرکتی است که بین 2 تا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است هریک از شرکا بون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تبدیل شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است.و سهم الشرکه بطور آزدانه قابل نقل و انتقال نخواهد بود.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد زیر منحل میشود:

1.وقتی که برای شرکت تعیین شده باشد و آن مدت به پایان رسیده باشد.
2.در صورت ورشکستگی
3.در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاکه سهم الشرکه آنها بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد.
4.درصورت پایان موضوع کار و یا قادر به انجام موضوع فعالیت شرکت نباشند.
5.در صورتی که به واسطه ضررهای وارده،نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کندو دلایلش محکمه پسند باشد و سایر شرکا حاضر باشند سهمی را در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخت  کنند و او را ازشرکت خارج کنند.
6.در صورت فوت یکی از شرکا که اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود برای ارائه دادن به اداره ثبت شرکت‌ها :

1.اصل صورتجلسه انحلال شرکت که به تایید شرکا رسیده باشد.
2.آخرین روزنامه شرکت
3.فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.
4.ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد.
(یک نمونه برای تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

نام شرکت: ……………………………………………………………
شماره ثبت:………………………………………………………….
سرمایه ثبت شده:……………………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. با مسئولیت محدود در ساعت………………..روز ……………………مورخه …………………..در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکاء/کلیه شرکاء) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
1.در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و انهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
2.آقای/خانم………………………….به آدرس………………………..به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت،اقرار به دریافت کلیه اسناد،مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت می نماید.
3.آقای/خانم………………………………………… (احدی از شرکا مدیر تصفیه،وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
نام و نام خانوادگی شریک:……………
میزان سهم الشرکه:……….
امضاء………)

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود:

هر شرکتی از جلمه شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت‌ها امر تصفیه را انجام بدهند.
تصفیه کردن همان نقد کردن دارای شرکت میان شرکا و طلب‌های آن ها می باشد.تقسیم دارایی میان شرکا بعد از برآورد کردن بدهی شرکت و پرداخت آنها، صورت میگیرد.
امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود وظیفه مدیران شرکت است(طبق ماده 213قانون تجارت)؛ مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد
در مورد اموری همچون صلح و تعیین داور مدیر تصفیه وقتی حق انجام امور را دارد که در اساسنامه یا توسط اعضای مجمع عمومی به او این اجازه داده شده باشد.
برای تقسیم دارایی بعد از انحلال لازم است که انحلال شرکت 3بار در روزنامه رسمی اعلام شده و3 بار در جراید آگهی شده باشدو یک سال از اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.

امر تصفیه شرکت های محدود:

-وصول مطالبات شرکت
-پرداخت دیون شرکت
-نقدکردن دارایی شرکت
-تقسیم دارای باقیمانده شرکت بین شرکا
مدیران تصفیه موظفند اسامی خود را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نمایند.(طبق ماده 205 قانون تجاری)
مدیرتصفیه حکم وکیل شرکا بوده حتی مدیر تصفیه میتواند از طریق دادگاه انتخاب شود.رسیدگی به حساب های شرکت و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان به هنگام انحلال آن اجرا تعهدات شرکت، وصول مطالبت شرکت و نقد کردن دارای شرکت و پرداخت دیون شرکت و تقسیم دارای باقی مانده بین شرکا از وظایف مدیران تصفیه می باشد.