تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص فرآیندی است که در طی آن ماهیت شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل می گردد. برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص نیاز نیست که شخصیت حقوقی شرکت زایل شده و این شرکت مجددا ثبت گردد بلکه با طی کردن یک سری مراحل می‌توانیم به تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص اقدام نماییم.

مدارک لازم برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص:

برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص به یکسری مدارک نیاز است که باید همه ی آنها را تکمیل و مکتوب کنیم و به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهیم. که این مدارک به شرح زیر می باشد:

• ارائه دو نسخه از اساسنامه جدید شرکت که بر طبق قوانین شرکت سهامی خاص تنظیم گردیده است.

• ارائه دو نسخه اظهارنامه رسمی شرکت

• تسلیم گواهی بانک که نشان‌دهنده آن باشد که ۳۵ درصد از سرمایه پرداخت گردیده است.

• ارائه مدارک شناسایی سهامداران و اعضای رسمی هیئت مدیره

• ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که بر طبق آن فرایند تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تایید گردیده باشد.

• ارسال صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره های ذیصلاح یعنی اداره ثبت شرکت ها

• پرداخت هزینه های قانونی برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص

• تمامی مدارکی که برای اداره ثبت شرکت ارسال می گردد باید به امضای تمامی شورا و اعضای هیئت مدیره مبذول گردد.

با طی کردن این مراحل فرایند تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص به انجام می رسد.

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص

تذکرات لازم برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص:

• تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص در صورتی که شرکا قبلی به عنوان سهامدار در شرکت فعالیت نداشته باشند باید فتوکپی مدارک شناسایی آنها زمینه صورتجلسه گردد و تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

• شرکا باید صورت جلسه ای را تنظیم و ارائه کنند که بر طبق آن اعضای هیئت مدیره یعنی رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و مدیر عامل انتخاب گردیده و کسانی که دارای حق امضا می باشند مشخص شده و این صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.

• تمامی شرکای حاضر در شرکت باید زیر تمامی برگهای و مدارک خواسته شده را امضا نمایند.

• صورتجلسه تنظیم شده نهایتاً باید ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل جلسه به مراجع ذیصلاح یعنی اداره ثبت شرکت ها تقدیم گردد.

• صورتجلسه حتماً باید در دو نسخه و یا بیشتر تنظیم گردیده و تمامی نسخه ها به امضا شرکا رسیده و یک نسخه از صورتجلسه به مهر و موم شرکت مبذول گردیده و اعتراض به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

• تعداد شرکای حضور یافته در شرکت باید بیش از ۱۲ نفر باشد و باید یک هیئت ناظر بر جلسه انتخاب گردد که این هیئت حداقل باید سه نفر عضو داشته باشد و لازم است که در ابتدای صورتجلسه نام سه نفر که عضو هیئت ناظر هستند نوشته شود و این افراد باید در انتها زیر صورتجلسه را به عنوان عضو هیئت ناظر امضا نمایند.

• شرکایی که در شرکت حاضر هستند باید سمت و میزان سهام خود را در صورتجلسه مکتوب کرده و امضا نمایند و در صورتی که فرد به صورت وکالتی امضا می کند باید ارائه نامه رسمی و مکتوب خود را تحویل نماید.

موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 – 02166713596