قوانین ثیت طرحهاي صنعتي

طرحهاي صنعتي
ماده ۲۰ – از لحاظ اين ضابطه , هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط , رنگها و يا فارغ از آن , به دسته اي كه تركيب يا شكل يك محصول صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد , طرح صنعتي است . در يك طرح صنعتي فقط دسترسي به يك نتيجه فني سوای تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين ضابطه نمي باشد .
ماده ۲۱ – طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد . طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق نشر به صورت محسـوس و يا از طريق استعمال به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد پیشین از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از دنیا براي عموم افشاء نشده باشد . مفاد قسمت اخير بند ( هـ ) و بند ( و ) ماده ( ۴ ) اين ضابطه در زمینه ی طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است .
ماده ۲۲ – اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به سازمان مالكيت صنعتي تسليم مي شود , همراه نقشه , عكس وسايرمشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل دهنده طرح صنعتي می باشند و ذكر جور کالا هايي كه طرح صنعتي براي آنان به کار گیری مي شود , خواهد بود . در صورتیکه طرح صنعتي سه بعدي باشد , سازمان مالكيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد . اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود . اظهارنامه بايد در بردارنده خصوصیات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي به عبارتی طراح نيست , اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي اثبات نمايد
ماده ۲۳ – مفاد مواد ( ۵ ) , ( ۹ ) و بند ( ج ) مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۵ ) اين ضابطه در باب طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است . ماده ۲۴ – دو ياچند طرح صنعتي را مي توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود , منوط بر آن كه مرتبط با يك طبقه بندي بين المللي و يا مرتبط با يك گروه يا تركيبي از اجزاء باشد . ماده ۲۵ – ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه نشر آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا در صورتیکه ادعاي حق تقدم شده‌است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد .
ماده ۲۶ – متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است , آن را مسترد نمايد . ماده ۲۷ – بررسي , ثبت و نشر آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود :
الف ـ تاريخ اظهارنامه به عبارتی تاريخ تسليم آن به سازمان مالكيت صنعتي است , منوط بر اين كه در حین تسليم , اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد .
ب ـ سازمان مالكيت صنعتي بعد از وصول اظهارنامه , آن را ازنظر همخوانی با مفاد ماده ( ۲۲ ) و نيز اين كه طرح صنعتي مذكور , وفق ضوابط درج شده در ماده ( ۲۰ ) و بند ( و ) ماده ( ۴ ) و ضوابط مربوط مي باشد , بررسي مي كند .
ج ـ درصورتي كه سازمان مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط قضیه بند ( ب ) اين ماده و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي كند.
د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارايه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي ، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود.در اين صورت اداره مالكيت صنعتي ، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده
, سازمان مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد . رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير نشر آگهي منوط به آن است كه داده ها نوشته شده در دفتر ها ثبت و اطلاعات مرتبط با پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه وی دعوي اقامه مي شود به صورت كتبي بیان شده باشد .
ماده ۲۸ – حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي , بازه زمانی اعتبار و تمديد آن به شرح زير است :
الف ـ سود برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد , بوسیله افراد , منوط به موافقت مالك آن است .
ب ـ سود برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از : ساخت , فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي .
ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده , مي تواند عليه شخصي كه فارغ از موافقت وی افعال مذكور در بند ( ب ) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را مهیا آورد , در دادگاه اقامه دعوي نمايد .
د ـ بازه زمانی اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود . اين زمان را مي توان براي دو زمان پنجساله متوالي ديگر بعداز پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود . بعد از انقضاء هر عصر كه از پايان زمان آغاز مي شود , يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير  لحاظ شودماده ۲۹ – هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد . در اين صورت بايد اثبات كند كه يكي از شرايط نوشته شده در مواد ( ۲۰ ) و ( ۲۱ ) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به اسم وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قايم جایگاه قانوني وی نيست . مفاد نصیب اخير ماده ( ۱۸ ) دراين خصوص نيز اعمال مي شود ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي , از جمله ابتکار , نماد , آرم جمعي , طرح صنعتي نيز بوسیله سازمان مالكيت صنعتي اداره ثبت سندها و املاك كشور انجام مي شود . در مواردي كه مراجع ديگر به موجب ضابطه مبادرت به بررسي و ثبت مي نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين ضابطه منفعت مند مي شوند كه حسب مورد مالكيت يا ابتکار عمل آن ها در سازمان مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد .
ماده ۴۸ – هرگونه تغيير در مالكيت ابداع , ثبت طرح صنعتي يا ثبت علايم تجاري يا نشانه جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط , به درخواست كتبي هر ذي نفع از سازمان مالكيت صنعتي انجام یافته و به ثبت مي برسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه , بوسیله سازمان مذكور آگهي مي شود . تأثير اين دسته تغيير نسبت به افراد ثالث مشروط به تسليم درخواست مذكور است . تغيير در مالكيت ثبت نشانه يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مثل ماهيت , مبدأ , فرایند ساخت , خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات باعث گمراهي يا فريب عمومي شود , دارای اعتبار نيست . هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك آرم جمعي يا مالكيت اظهارنامه مرتبط با آن مشروط به موافقت قبلي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.