مدت اعتبار طرح های صنعتی ۵ سال میباشد و مالک میتواند آنرا به مدت ۲ دوره ۵ ساله تمدید نماید پس از اتمام این زمان مالک طرح صنعتی ۶ ماه فرصت تمدید طرح خود را دارد و درصورت عدم تمدید ابطال میگردد و همچنین دیرکرد در تمدید شامل جریمه میشود و به هزینه تمدید اضافه میشود.

تعریف طرح صنعتی: به زبان ساده ترکیب اشکال، خطوط، رنگبندی، طرح به طوری ایجاد کننده یک محصول صنعتی متمایز از سایز فراورده ها باشد طرح صنعتی نام دارد. درواقع اولین و مهمترین قانون و اصل در ثبت طرح صنعتی جدید بودن آن طرح و پایه و اساس آن فراورده خلاقیت ذهنی شخص یا اشخاص میباشد.

تمدید طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است .
۲ – طبقه یا این که طبقات کالاهای زمینه طرح صنعتی
۳ – نام و آخرین آدرس بدون نقص صاحب و مالک طرح صنعتی ثبت شده یا وکیل او , در شرایطی‌که که درخواست به وسیله نماینده به عمل آید .
مدارک مثبت هویت درخواست کننده , رسید مرتبط با پرداخت هزینه تمدید , دست‌کم شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی رسمی , در شرایطی‌که که درخواست به وسیله نماینده به عمل آید , باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود .
گواهی نامه تمدید مشتمل بر مندرجات گواهی نامه اصلی , با اعمال تغییرات ضروری , و نیز دوران اعتبار طرح صنعتی و محصول ها را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر , ثبت و گواهی نامه تمدید اعتبار طرح صنعتی را براساس آن تصحیح کند .
در شرایطی‌که در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به‌وجود آید , صاحب طرح صنعتی میتواند از مرجع ثبت درخواست نماید که تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی اعمال شود .
تبصره ۱ – در موقع تمدید ثبت , مرجع ثبت موظف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین بازنویسی طبقه بندی بین المللی در دفتر , ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر پایه ی آن اصلاح کند . هزینه تغییر تحول طبقات ناشی از اعمال بازنویسی جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده صاحب علامت خواهد بود . تبصره ۲ – تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به‌وجود آورد . در غیر این صورت , قوانین تغییر طرح صنعتی ماده ۹۳ این آئین نامه قابل اعمال خواهد بود . وفق ماده ی ۹۳ , صاحب و مالک طرح صنعتی موظف است هر دسته تغییر و تحول راجع به نام , آدرس , ملیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از صاحب و مالک طرح صنعتی ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام کند . اعمال این تغییرات با رعایت ضوابط قانون خواهد بود .
با اعتنا به بند د ماده ۲۸ قانون , مالك طرح صنعتی قادر است با پرداخت هزینه مقرر , درخواست تمدید اعتبار ثبت طـرحصنعتی را برای دو دوره پنجساله پی در پی دیگر بنماید . درخواست تمدید ثبت , ظرف شش ماه قبل از انقضای مقطع اعتبار ثبت اختراع طرح صنعتی در هر دوره , به عمل خواهد آمد . تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده , امكان درخواست آن ظـرف مهلـت۶ مـاه پـس ازپایان اعتبار ثبت طرح صنعتی , با پرداخت جریمه تأخیر طبـق جـدول هزینـه هـا وجـود دارد , والا ثبـت طـرحصنعتی از مرتبه اعتبار ساقط خواهد شد .
بهره‌برداری از طرح صنعتی به شرط مجوز از صاحب آن می‌باشد .
بهره برداری از طرح به شرح موارد ذیل است : فروش , واردات , ایجاد محصول به معنی بهره‌برداری از طرح می باشد .
زمان اعتبار طرح صنعتی ۵ سال می‌باشد . و این زمان تا دو دوره دیگر قابل تمدید است . در ضمن شش ماه نسبت به تمدید طرح صنعتی از زمان انقضا به آن مهلت داده میشود . در صورت تاخیر جریمه ای به آن تعلق می گیرد .