تعریف ابتدایی شرکت مختلط سهامی :

طبق ماده ۱۶۲ مصوب شده در قانون تجارت شرکت مختلط سهامی یکی نوع از شرکت‌های تجاری است . تعریف شرکت مختلط سهامی نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی است البته با کمی تفاوت ؛ در شرکت‌های مختلط غیرسهامی شرکاء با مسئولیت محدود هستند ولی در شرکت‌های مختلط سهامی شرکاء سهامی هستند شرکت مختلط سهامی مخلوطی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است ؛ پس در نتیجه شرکت‌های مختلط سهامی تشکیل شده از شرکاء ضامن که و شرکاء سهامی است که شرکاء ضامن از اسمی که دارد کاملا مشخص است که مسئولیت تمامی بدهی‌های احتمالی برعهده دارند سرمایه شرکاء ضامن به سهام تبدیل نمی‌شود و شرکاء سهامی با توجه به سرمایه‌ای که آورده‌اند مسئولیتشان مشخص می‌شودسرمایه آنها تبدیل به سهام می‌شود .
شرکت مختلط سهامی می‌توانند با حداقل با دوشریک تاسیس شوند از این دو شریک باید کی از شرکاء ؛ شرکاء ضامن و دیگر شرکاء سهام باشد یعنی شرکت نمیتواند از دو شریک سهامی و یا دو شریک ضامن تشکیل شود .
چگونگی انتخاب نام شرکت :
نامی که برای شرکت مختلط سهامی انتخاب میکنید باید نامی خاص و کاملا ایرانی باشد و همچنین باید اسم یکی از شرکاء ضامن در آن قید شده باشد به این نکته توجه داشته باشید اگر نام یکی از شرکاء سهامی در نام شرکت قید شود آن شریک جزء شرکاء ضامن تلقی می‌شود در صورت مقروض شدن شرکت و بدهی‌های احتمالی شریک دارای مسئولیت است و همچنین باید در ادامه اسم شرکت کلمه مختلط سهامی آورده شود .

وظایف شرکاء ضامن در شرکت مختلط :

در شرکت مختلط سهامی در صورتی که شرکت دارای قرض و بدهی شود تمامی شرکاء ضامن در قبال طلبکاران دارای مسئولیت مساوی هستند ؛ یعنی در این شرکت شرکاءضامن بر حسب سرمایه آورده شده در بدهی مسئول نیستند بلکه همه شرکاء ضامن بطور مساوی دارای مسئولیت هستند .
شرکاء ضامن باید توجه داشته باشند اگر بخواهند فعالیتی مانند فعالیت شرکت راه اندازی کنند و یا بعنوان شریک ضامنی در شرکتی باشد که نوع فعالیت و تجارت آن با شرکت مختلط سهامی که دارای همکاری است یکی باشد ، ابتدا باید تمامی شرکاء شرکت رضایت خود را اعلام نمایند .
در شرکت مختلط سهامی شرکاء ضامن چه از یک یا چند شریک تشکیل شده باشد اداره تمامی کارهای شرکت به عهده‌ی شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی می‌توانند به عنوان ناظر در جریان امور شرکت قرار بگیرند .
شرکاء ضامن دارای تخصصی هستن که با اتکاء بر تخصص و دانش خود به اداره شرکت می‌پردازند و شرکاء سهامی در اصل دارای دانش و تخصصی کافی و خاص نیستند و فقط آورنده سرمایه اولیه شرکت هستند . به همین دلیل است که ادراه امور شرکت به عهده شرکاء ضامن است .
در شرکت های مختلط سهامی شرکاء ضامن باید از بین خود یا خارج از شرکاء ضامن یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند ؛ شرکتی که مدیر عامل نداشته باشد به این معنی است که شروع به فعالیت نکرده است ؛ پس انتخاب مدیر از سمت شرکاءضامن امری ضروری است .
از متن بالا در میابیم که انتخاب مدیران و یا مدیر عامل توسط شرکاء ضامن انجام می‌شود و محدوده اختیارات و حدود مسئولیت مدیران بنا اختیارات مقرر شده در اساسنامه شرکت معین می‌شود .
توجه داشته باشید که در شرکت های مختلط اعم از سهام و غیرسهامی باید اساسنامه و شرکتنامه شرکت طبق توافقات بین شرکاء تنظیم گردد .

چگونگی در نقل و انتقالات سهام در شرکت مختلط سهامی :

طبق ماده‌ی ۱۴۹مصوب شده قانون تجارت شرکاء سهامی در نقل و انتقالات سهام باید رضایت  شرکاء ضامن باشد در غیر این صورت شرکاء سهامی به تنهای و توافق بین خود نمی‌توانند سهام خود را به شخص دیگر انتقال دهند .

چگونگی محاسبه سود و زیان در شرکت مختلط سهامی :

محاسبه سود و زیان در شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهام است ؛ آنچه که در شرکتنامه شرکت مبنی بر نحوه محاسبه و یا مقدار سهم در سود و زیان آورده شده است باید طبق آن عمل بنمایند . در صورتی که در شرکتنامه در مورد نحوه محاسبه و یا مقدار سهم سود و زیان صحبتی نشده باشد باید طبق این که هر یک شرکاء برا شرکت چه سود آوری داشته اند و یا مقداری از سهم سود را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند  .
در هنگام زیان نیز باید مطابق با شرکتنامه شرکت عمل شود . در زمان زیان و مقروض شدن شرکت شرکاء ضامن تمامی مسئولیت های طلبکاران به عهده آنها است و تمامی شرکاء ضامن در برابر بدهی باهم برابرهستند . شرکاء سهامی مطابق با مقدار سهامی که در شرکت دارند در قبال بدهی مسئولیت دارند .

شاید برا شما سوال باشد شرکتنامه چیست ؟ شرکتنامه توافق کتبی بین شرکاء اعم از ضامن و یا سهامی است و که روابط مالی بین شرکاء مقدار مسئولیت شرکاء با توجه به سهامی که وارد شرکت می‌کنند مشخص میگردد و همچنین شرکاء ضامن و شرکاء سهامی معین میشود و به امضاء شرکاء میرسد .
شرکت مختلط سهامی باید هیئت نظارت داشته باشد حال به اینن موضوع می‌پردازیم هیئت نظارت چیست و متشکل از چه کسانی است .

هیئت نظارت چیست :

طبق قانون های بیان شده در قسمت بالا شرکاء سهامی حق دخالت در هیچ اموری را ندارند و تمام  اختیارات در دست شرکاء ضامن می‌باشد ، به همین دلیل قانون تجارت اجازه تشکیل هیئت نظارت را داده است تا شرکاء سهامی نیز بتوانند در مسائل و امور شرکت نظارت داشته باشند . در شرکت مختلط سهامی باید یک هیئت نظارت داشته باشد که علاوه بر شرکاء سهامی شرکاء ضامن نیز میتوانند عضو هئیت نظارت باشند.پس باید یک هیئت نظارت متشکل از حداقل سه نفر از شرکاء باشد .

هیئت نظارت توسط مجمع عمومی تعیین و انتخاب می‌شوند . وظایف هیئت نظارت این است که عبارتند از : ابتدا باید ببیند که شرکت ثبت شده باشد و در صورتی که در امور و یا دارای شرکت دچار بی نظمی است باید  گزارشی را تهیه کنند و همچنین باید دفاتر و اسناد شرکت راب مورد بررسی قرار بدهند در صورت اختلالی در اسناد باید گزارش کنند از این قیبل کارها که در حدود مسئولیت هیئت مدیره است .

لازم است بدانید که اولین هیئت نظارت بعد از تشکیل یک سال دارای اعتبار است و بعد از یک سال مجمع عمومی غادی باید عملکرد هیئت نظارت را بررسی کند و بعد از آن طبق اساسنامه باید انجام شود .

مجمع عمومی در شرکت مختلط سهامی :

در شرکت مختلط سهامی مانند شرکت سهامی عام  دارای مجمع عمومی است که با رعایت قوانین مجمع عمومی عادی از تعدادی سهامداران تشکیل می‌شود .
مجمع عمومی سه نوع است :

۱-مجمع عمومی موسسین : مجمع عمومی موسسین تعدادی از سهامداران و شرکاء ضامن شرکت کنند و در این مجمع شرکتنامه و اساسنامه شرکت تنظیم می‌شود . در این جلسه هیئت نظارت در آن تعیین می‌شود . ( این مجمع قبل از تشکیل شرکت برگزار میشود .)

۲- مجمع عمومی عادی : این مجمع سالی یکبار تشکیل میشود که در آن به بررسی حساب های مالی و سود و زیان شرکت و همچنین امور شرکت را مورد بررسی قرار میدهند و در این مجمع هیئت نظارت انتخاب می‌شود .

۳- مجمع عمومی فوق العاده :  مجمع عمومی فوق العاده زمانی تشکیل میشود که بخواهند در اساسنامه شرکت تغییری ایجاد کنند و یا بخواهند شرکت را منحل کنند این نوع مجمع ها تشکیل میشود . البته در موارد خاص مانند وقتی که شرکت دچار چالش مالی می‌شود این مجمع برگزار می‌شود .

مدراک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی :

۱-ارائه نام های انتخابی ( حداقل ۱۰ اسم )
۲- فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه شرکاء ضامن
۳- فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه شرکاء سهامی
۴- فتوکپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیران تعیین شده
۵-ارائه لیست تمامی شرکاء و مدیران
۶-ارائه شرکتنامه شرکت
۷- ارائه اساسنامه شرکت
۸-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی
۹-ارائه صورتجلسه هیئت مدیره
۱۰-ارائه گواهی تعهده مدیران به منظور پرداخت تمام و یا نیمی از سرمایه شرکت که به امضاء مدیران رسیده باشد .
۱۱- ارائه گواهی بر اینکه تمامی سرمایه نقدی شرکاء ضامن تماماَ پرداخت شده و ای گواهی باید به امضاء مدیران رسیده باشد .

شرایط انحلال شرکت مختلط سهامی :

باتوجه به اساسنامه شرکت مجمع عمومی که متشکل از شرکاء است می‌توانند به تنهایی رای به انحلال شرکت بدهند اگر در اساسنامه چنین موضوعی بیان نشده باشد مجمع نمی‌تواند به تنهایی رای به انجلال شرکت بدهد مجمع عمومی به همراه رضایت تمامی شرکاء ضامن میتوانند شرکت را منحل کنند ، اگر شریک ضامنی رای به انحلال شرکت ندهد می‌تواند مانع انحلال شرکت شود . و همچنین اگر یکی از شرکاء ضامن از طریق دادگاه رای انحلال شرکت را کسب کرده باشد می‌تواند شرکت را منحل نماید .

یکی از دلایل به منحل شدن شرکت این است که موضوع فعالیت به پایان رسیده باشد و یا دیگر قادر به انجام موضوع فعالیت شرکت نباشند  و اگر مدت زمانی برای شرکت معین شده باشد به پایان رسیده باشد می‌تواندیکی از دلایل انحلال شرکت باشد .

در صورتی که یکی از شرکاء ضامن فوت نماید شرکت دچار انحلال میشد مگر آنکه در اساسنامه شرکت طور دیگری مقرر شده باشد .

در صورت ورشکستی مدیر تصفیه رای به انحلال بدهد ؛ شرکت منحل می‌شود .

مدارک مورد نیاز حهت انحلال شرکت مختلط سهامی :

۱-  فتوکپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیران
۲- فتوکپی برابر اصل شده مدارک شناسایی تمامی شرکاء
۳-ارائه شرکتنامه شرکت
۴-ارائه اساسنامه شرکت
۵-ارائه روزنامه رسمی شرکت
۶-ارائه آگهی دعوت شرکاء ( در صورتی که برخی از شرکاء در درسترس نیستند و قادر به حضور در مجمع عمومی عادی نخواهند بود . )
۷-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر انحلا شرکت که به امضاء مدیران و شرکاء رسیده باشد .

برای اطلاعات بیشتر با موسسه ما در ارتباط باشید .