ثبت یک شرکت به معنای پیاده‌سازی مراحل لازم برای تشکیل یک ‌نهاد برای کسب‌وکار شما در دولت و به دست آوردن مجوزهای لازم و جواز کار است. ثبت تغییرات شرکت ها از این نظر حائز اهمیت است که مسائل اقتصادی داخل و خارج کشور مدام در حال تغییر و تحول هست و یک شرکت باید چهارچوب حقوقی خود را متناسب با این تغییرات، تغییر دهد.
می توان گفت تغییرات شرکت ها یا متناسب با صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و یا متناسب با صلاحیت مجمع عمومی عادی است. امروزه ثبت تغییرات شرکت ها به‌صورت غیرحضوری امکان پذیر است. به‌منظور ثبت تغییرات شرکت ها صورت‌جلسه‌ای تهیه می گردد و به امضای اعضای شرکت می رسد.

نمونه هایی از ثبت تغییرات شرکت ها را می توان به شرح زیر نام برد:
– تغییر نام شرکت
– تغییر موضوع شرکت
– تغییر سرمایه شرکت
– تبدیل شرکت
– تغییر محل شرکت

چگونه تغییرات را در شرکت اعمال کنیم

برخی تصمیمات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده نیاز به ثبت دارند، ازجمله آن ها:
1- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل
2- نماینده حقیقی شخص حقوقی را انتخاب کنید. این فرد باید عضو هیئت‌مدیره باشد.
3- انتخاب بازرسان
4- ترازنامه به تصویب رسیده باشد.
5- سرمایه ی شرکت تغییر کند.
6- درصورتی‌که هرگونه تغییر در اساسنامه به وجود بیاید.
7- در صورت انحلال شرکت و نحوه تصفیه
به‌منظور ثبت تغییرات شرکت ها باید صورت‌جلسه‌ای از تغییرات خود ایجاد کنید و در انتهای آن به یکی از سهامداران خود، مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت بدهید. فرد منتخب به نمایندگی بقیه ی اعضا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و ثبت تغییرات را امضاء می کند. صورت‌جلسه پس از امضاء و ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم آن به واحد ثبت شرکت موردنظر تحویل داده می شود. اداره ثبت شرکت ها درصورتی‌که تغییرات را مخالف قانون تشخیص ندهد، اقدام به ثبت تغییرات شرکت ها می کند.
باید تغییرات ثبت‌ شده در شرکت به دلیل این که مدیران ممکن است محکوم‌به جبران خسارت شخص ثالث شوند و یا شخص ثالث ممکن است این تغییرات را نادیده بگیرد، منتشر شود.