ثبت شرکت، ثبت سازمان ها در محدوده حوزه ی قضایی است که زیر نظر آن می توانند فعالیت کنند.کلیات ثبت شرکت شامل شرکت تجاری سازمانی است متشکل از چند نفر که در آن هریک از افراد سهمی را متقبل می شوند و خود را در سود و زیان شرکت سهیم می دانند.

همه‌چیز در مورد ثبت شرکت در ایران

هرگونه مقررات در ارتباط با ثبت شرکت تجاری در ایران بر اساس قانون تجارت است. در این خصوص باب سوم قانون تجارت مربوط به شرکت های تجاری است. طبق قوانین ایران حداقل تعداد لازم برای تأسیس برخی از انواع شرکت ها دو نفر هست. همچنین تشکیل یک شرکت از مشارکت چندین شرکت که دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند نیز صورت می پذیرد. یک شرکت از زمان تأسیس واجد شخصیت حقوقی است ولی با ثبت شرکت این شخصیت تکمیل می شود.
انواع شرکت های تجاری طبق ماده 20 قانون تجارت ایران:
– شرکت سهامی
– شرکت تضامنی
– شرکت مختلط غیر سهامی
– شرکت مختلط سهامی
– شرکت با مسئولیت محدود
– شرکت های تعاونی تولید و مصرف
ثبت شرکت تجاری طبق ماده 195 باب سوم قانون تجارت الزامی است. شرکت های ایرانی در تهران ثبت آن ها بر عهده سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است و شرکت های خارجی در اداره ثبت‌اسناد تهران ثبت می شوند. اعطاء امتیاز ثبت شرکت به خارجی ها در امور تجاری، بازرگانی، صنعتی، معادن، کشاورزی و خدمات طبق اصل 81 قانون اساسی ممنوع است. البته شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی قرارداد دارند در حدود قرارداد خود طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها می توانند شعب خود را ثبت کنند.

مراحل ثبت شرکت

1- یافتن شریک مناسب
2- ثبت نام در سامانه ثبت شرکت
برای این منظور وارد سایت اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شوید.
3- انتخاب نام مناسب برای شرکت
در این مرحله شما 5 نام را برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب می کنید. از بین نامه های انتخابی یکی درصورتی‌که مطابق با ضوابط باشد، تائید می شود. درنهایت یک شماره پیگیری به شما داده می شود.
4- مشخص ساختن مدت و موضوع فعالیت شرکت
مدت شرکت یا محدود است یا نامحدود و قبل از انتخاب هرکدام حتماً با شریکان خود مشورت نمایید. در مورد موضوع فعالیت باید تذکر داده شود که برخی از فعالیت ها نیاز به مجوز دارند.
5- آدرس شرکت را وارد کنید
6- سرمایه ی اولیه را مشخص کنید
7- نام شرکا را وارد کنید
8- سمت اشخاص را مشخص کنید
9- سهام اشخاص را وارد کنید
10- ارتباط بین اشخاص را معلوم کنید
11- ثبت شعب شرکت
12- روزنامه ی مالی یا سالی را انتخاب کنید
13- متن صورت‌جلسه را وارد کنید
14- تقاضا نامه یا اظهار نامه
15- اساسنامه را تکمیل کنید
16- شرکت نامه را تکمیل کنید
17- خلاصه اظهار نامه یا تقاضا نامه را تکمیل کنید
18- تکمیل مدارک
19- مدارک را پست کنید