تغییرات در سرمایه

1-افزایش سرمایه
2-کاهش سرمایه
ثبت تغییرات در سرمایه شرکت: سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.البته ناگفته نماند علل افزایش سرمایه متعدد است اگر شرکتی بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش میابد. بعضی از شرکت ها برا یگرفتن وام و تهسیلات بانکی سرمایه شرکت خود را افزایش میدهند..

انواع افزایش سرمایه:

۱. افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سودهای پرداخت نشده سال‌های قبل) :

روش اجرایی:

تقسیم سهم بین سهامداران به نسبت سهمشان (سهام جایزه)

میزان مالکیت سهامداران ثابت باقی می‌ماند

بدون نشرحق تقدم

مزایا:

عدم نیاز به پرداخت اسمی سهم

سرعت گرفتن فرایند توسعه

کمک به بهبود سودآوری شرکت

-نکته با افزایش سرمایه قیمت هر سهم کاهش میاید اما از طرف دیگر به میزان در صد افزایش سرمایه به تعداد سهام ه سرمایه گذار اضافه خواهد شد.

۲- افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت:

روش اجرایی: اختلاف میان بهای تمام شده دارایی‌ها درمقابل ارزش های جاری

مزایا: انضباط در صورت‌های مالی و به روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت

معایب: عدم ورود نقدینگی جدید و عدم تغییر ارزش ذاتی شرکت (به عنوان عایدی محسوب نمی‌شود)

محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، مشابه روش محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته است.

۳-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده:

روش اجرایی:

– ارایه حق تقدم سهام به سهامداران

– واریز مبلغ اسمی معادل هرسهم

– تبدیل حق تقدم‌ها به سهام شرکت

شرایط استفاده:

– عدم وجود اندوخته درشرکت

– نیازبه منابع مالی جدید درون شرکت

مزایا:

– تزریق نقدینگی درون شرکت

– سرعت گرفتن فرایندهای توسعه ای

– کمک به بهبود سوداوری دربلندمدت

سهامداران برای معاملات حق تقدم یکی از دو اقدام ذیل را انجام می‌دهند:

۱-پرداخت پول به ارزش اسمی هرسهم و در بعضی مواقع بیشتر از ارزش اسمی تحت عنوان صرف سهام

۲ -فروش حق تقدم

محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه ازمحل اورده نقدی:

قیمت جدید سهم=قیمت پایانی سهم پیش از افزایش سرمایه+آورده سهامداران به ازای هرسهم /ارزش سهم

=درصدافزایش سرمایه ازمحل اورده نقدی

۴- افزایش سرمایه ازمحل صرف سهام:

با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره نویسی کلیه متقاضیان قرار می‌گیرد.

 

مدارک مورد نیاز برای افزایش سرمایه:

1-دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرت
گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه ( در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد

3-وفق ماده 187 قانون تجارت ، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.

4-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

5-صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده   .

6-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت  سهامدارن.

7-نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران.

8-لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران ، تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
*نکته: نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود .

کاهش سرمایه شرکت:

هم چنان که سرمایه ممکن است اضافه شود گاهی اتفاق می افتد که تقلیل پیدا می کند . کاهش سرمایه شرکت به دو صورت انجام می شود:

-کاهش اختیاری سرمایه شرکت

در مواردی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارد ، می تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.

طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر این که در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان تسلیم شود.
این پیشنهاد باید با توجیه لزوم کاهش سرمایه و شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن تصویب نموده همراه باشد
بازرسان شرکت باید پس از دریافت پیشنهاد هیات مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش دهد.
تصمیم مجمع عمومی دایر بر کاهش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در ان نشر میشود آگهی گردد.
در این صورت هریک از طلبکاران که منشا طلب آنها قبل از نشر آگهی فوق باشد می توانند ظرف دوماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه تقدیم نمایند.
در صورتیکه به نظر دادگاه اعتراض وارد تشخیص داده شود شرکت جهت تامین طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن میکند.
تا مدت دوماه از تاریخ انتشار آگهی و همچنین در صورت بودن معترض قبل از خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه ممنوع است.

کاهش سرمایه به یکی از دو طریق ممکن است:

1-کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج میشوند. (باید مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی شرکا تشکیل میشود.)
2-کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می شود.

باید توجه کرد که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند بدون این که کاهش سرمایه آگهی شود.

کاهش اجباری سرمایه شرکت

اگر تقلیل سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه شرکت از میان برود، در این صورت قانون هیئت مدیره شرکت را موظف نموده که مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. این تصمیم را در هر حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها خواهند رسانید. هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر این که از میزان حداقلی که برای شرکت های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

مدارک مورد نیاز جهت کاهش سرمایه:

تصمیم کاهش سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه یا سهم سهامداران  ( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده)

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء و یا سهاداران
2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.
موسسه کاردان ارقام میتوانند شرکت شماتغییرات افزایش و یا کاهش سرمایه تان را از صفر تا 100 انجام دهد.