چگونه میتوان شرکت مسئولیت محدود ثبت کرد؟

همانطور که قبلا در مورد شرکت با مسئولیت محدود صحبت کرده ایم میدانید که شرکت با مسولیت محدود تشکیل شده از دو تا چند نفرمیباشد.
*نکته‌ای که در مورد شرکت بامسئولیت محدود قابل ذکر است این است که از شرکا شرکت با مسئولیت محدود بیش از 12 نغر باشد باید حتما دارای هیئت نظاره باشد.

تغییراتی که شرکت با مسئولیت محدود ممکن است که در طول زمان فعالیت خود انجام بدهد عبارتند از  :

1-تغییر آدرس شرکت
2-تغییر نام شرکت
3-تغییر نوع فعالیت شرکت
4-اضافه کردن فعالیت به دیگر فالیت های شرکت
5-نقل و انتقال سهم الشرکه
6-افزایش سرمایه شرکت با ورود یک یا چند شریک جدید
7-کاهش سرمایه اولیه شرکت با خروج یک با چند شریک
8-تغییر عضو هیئت مدیره
9-تغییرات و اصلاح اساساسنامه
اولین کاری که باید در خصوص انجام تغییرات شرکت با مسیئولیت محدود انجام بشود نوشتن صورتجلسه می باشد( منطبق با تغییراتی که میخواهند انجام بشود باید صورتجلسه تنظیم بشود.)

صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود:

ابتدا میخواهیم بگوییم صورتجلسه اصلا چیست؟
پس از تمام شدن مراحل تاسیس شرکت مدیران میتوانند نسبت به تغییرات شرکت اقدام نمایند. تغییرات در قالب صورتجلسه انجام میشود.برای به رسمیت شناختن صورتجلسه باید تمام تشریفات های اتخاذ شده در قانون تجارت و بخش نامه اداره ثبت شرکت‌ها،رعایت شود.صورتجلسه به نوشته‌ای گفته میشود که تمامی اقدامات و تصمیمات تصمیم گرفته شده در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره در آن درج میشود در صورتجلسه باید تاریخ جلسه،محل تشکیل و ساعت ،برگزاری جلسه و اعضاء حاضر در جلسه و تصمیمات اتخاذ شده در آن یاد داشت میشود.
در شرکت با مسئولیت محدود نیز با ارائه نتایخ کار باید بصورت جلسه تنظیم گردد.در واقع صورتجلسه به بیان دیگر گزارش عملکرد می باشد.
صورتجلسه شرکت بامسئولیت محدود به چهار دسته تقسیم میشود:
1-صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه
2-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
3-صورتجلسه هیئت مدیره

هریک از صورتجلسه ها مطابق تغییرات انجام میشود.که به هریک از صورتجلسه ها میپردازیم:

مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی عادی سالیانه

در صورتی که شرکا با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد باید دارای هیئت مدیره نظاره باشد و هیئت مدیره نظار باید سالی 1 بار مجمع عمومی شرکا را تشکیل بدهد و قانون تجارت دعوت مجمع عادی را در شرکت با مسئولیت محدود عهده هیئت مدیره نظار گذاشته است.مجمع عمومی عادی همان مجمع عمومی سالیانه است که در شرکت‌های سهامی خاص و عام برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان تشکیل میشود
*یکی از مواردی که صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود در مجمع عمومی برای تنظیم میشود انتخاب هیئت مدیره است.
هیئت مدیره:
انواع صورت جلسه در هیئت مدیره تنظیم میشود.

1-صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت
2- صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضاء

مجمع عموی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده به اجتماع هیئت مدیره و شرکاء اصلی شرکت که دارای اختیارات خاصی هستند اطلاق میشود.که با اهداف خاصی مانند تغییرات اساسنامه یا انحلال شرکت انجام میشود.شرکاء شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می توانند تغیرات زیر رو انجام بدهند:

1-تغییر آدرس شرکت
2-تغییر نام شرکت
3-تغییر نوع فعالیت شرکت
4-اضافه کردن فعالیت به دیگر فالیت های شرکت
5-نقل و انتقال سهم الشرکه
6-افزایش سرمایه شرکت با ورود یک یا چند شریک جدید
7-کاهش سرمایه اولیه شرکت با خروج یک با چند شریک
8-انحلال شرکت
9-تاسیس شعبه شرکت

کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی انجام گیرد.
صورتجلسه در سه نسخه تهیه و  ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء
صورتجلسه‌ی تنظیم شده تا 3 روز بیشتر اعتبار ندارد.

مدراک لازم برای تغییرات شرکت:

1-فتوکپی اساسنامه شرکت
2-فتوکپی تقاضانامه شرکت
3- فتوکپی شرکتنامه شرکت
4-روزنامه رسمی شرکت
5-روزنامه تغییرات از ابتدای تاسیس تا کنون
6-آگهی تاسیس شرکت
7-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمام شرکاء و عضو هیئت مدیره
8-و تعیین تغییرات به صورت مکتوب به ما ارائه بدهد