ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص همچون دیگر شرکتها در قالب تهیه و تنظیم صورتجلسه شرکتها و در مرجعیت سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت میرسد . این صورتجلسه مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده بوده و بعداز امضا دست‌کم دوسوم اعضا ی شرکت که دارنده بیش تر از نیمی از سهم شرکت می باشند اعتبار میابد .

ثبت صورتجلسات تغييرات در شرکت های سهامی خاص

شرکت‌ها متشکل از دو ارگان تصمیم گیرنده و اداره کننده می باشند : ۱ – مجمع عمومی فوق العاده , مجمع عمومی عادی و ۲ – جلسه هیأت مدیره .

تغییرات در شرکت سهامی خاص با عنایت به نوع تغییر و تحول در حوزه‌ مسئولیت هرکدام از این نهاد ها می‌باشد .

• مجمع عمومی فوق العاده

ایجاد تغییردر اسم شرکت , تغییر و تحول محل و مکان , تغییر در متن اساسنامه , الحاق به زمینه فعالیت و تغییر در موضوع شرکت , ورود و خروج سهامداران , ترکیب و انحلال شرکت در حوزه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد .

• مجمع عمومی عادی

تهیه و تنظیم صورت حسابها و بیلان مالی و مالیاتی و تعیین و انتصاب اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است .

• جلسه هیات مدیره

اعمال هر نوع تغییر و تحول در تعداد یا سمت اعضای هیأت مدیره , تعیین و تغییر مدیر عامل و انتخاب صاحبان امضای شرکت درصلاحیت جلسات هیأت مدیره است .

برای اعمال هرگونه تغییر در شرکت سهامی خاص واجب به تهیه و تنظیم صورتجلسه شرکت برای تغییرات مربوط به همراه روزنامه رسمی ثبت شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به انضمام فتوکپی کارت ملی تمامی اعضای شرکت به سازمان ثبت شرکتها تسلیم گردد .

 

برای انجام بعضی از این تغییرات ضروری است به طورهمزمان دو یا چندین صورتجلسه‌‎ که کامل کننده یکدیگر می‌باشند تهیه و تنظیم گردد . مثلا هنگام خروج سهامدار شرکتی که از ۳ نفر اعضا تشکیل شده شده‌است , ابتدا می بایست عضو جدیدی وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حد نصاب قانونی کمتر نشود . به این ترتیب ابتدا صورتجلسه ورود عضو جدید تهیه و ثبت شده و آن‌گاه صورتجلسه خروج تهیه و تنظیم و ثبت می شود . در این‌حالت تهیه و تنظیم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تهیه و تنظیم صورتجلسه ورود نفر تازه امکانپذیر نخواهد بود .

ثبت و اعمال تغییرات فوق الذکر بوسیله موسسه کاردان ظرف ۱۰ الی ۱۵ روز کاری انجام می گیرد .
تغییرات در شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص می توان تغییرات زیر را با اعتنا به اساسنامه آن انجام بخشید که عبارتند از :

۱ – تغییر نام شرکت
۲ – تغییر موضوع کار شرکت
۳ – تغییر و تحول مکان شرکت
۴ – جابه جایی سهام ( در صورتیکه که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد )
۵ – جابه جایی سهام ( در‌حالتی که که طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد )
۶ – برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
۷ – انجام همه پرسی داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

ثبت صورتجلسه تغییر اسم شرکت سهامی خاص

برای تغییر اسم شرکت سهامی خاص مدارک زیر ضروری است :

الف – قبل از امضا صورت جلسه تغییر اسم , درخواست کننده بایستی برای پرداخت حق الثبت اسم اقدام کرده و بعد از آن به واحد تعیین نام در سازمان ثبت شرکتها , جهت اخذ و ثبت , اسم تازه برای شرکت مراجعه کند .

ب – تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تدوین کردن صورت جلسه آن به همراه امضاء هیات رئیسه در زیر آن

ج – رعایت الزامات اداری دعوت مبتنی بر قانون تجارت و اساسنامه شرکت

د – پس از تهیه و تنظیم صورت جلسه , اصل صورت جلسه و فهرست سهامداران حاضر در جلسه که صورتجلسه را امضاء نموده اند , فیش بانکی واریز مبلغ حق الثبت جهت تغییر اسم و اصل روزنامه دربردارنده آگهی دعوت از مجمع و جواز اخذ شده به ثبت شرکت ارائه خواهد شد , و بعداز تحویل تمامی مدارک و پذیرش و تائید نام جدید , بوسیله مسئول تعیین نام سازمان ثبت شرکتها تغییر اسم میسر خواهد بود .
ثبت صورتجلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

برای تغییر موضوع شرکت سهامی بایستی مراحلی را طی و قوانینی را آماده نمود که عبارتند از :

الف – برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه و تنظیم صورت جلسه مشعر بر امضاء هیات رئیسه

ب – گرفتن مجوز برای موضوع جدید اعلامی در صورت نیاز ( بنا بر نظر کارشناس )

ج – بعداز تدوین کردن صورت جلسه اصل صورت جلسه و اسامی سهامداران حاضر در جلسه که به صورتجلسه را امضا نموده اند , و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و جواز اخذ شده جهت موضوع جدید به سازمان ثبت شرکتها تحویل داده خواهد شد .
ثبت صورتجلسه تغییر مکان یا آدرس شرکت سهامی خاص

فرآیند و مدارک موردنیاز جهت تغییرآدرس شرکت سهامی :

الف – برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به همراه امضاء هیات رئیسه

ب – رعایت تشریفات اداری دعوت مبتنی بر ضابطه تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکراست هر گاه وفق اساسنامه هیات مدیره شرکت درتغییر مکان شرکت مخیر باشد , می تواند با تهیه و تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت مبادرت کند . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد , ( تغییر شماره ثبتی نیاز باشد ) می بایست پرونده شرکت به شهرستان ذی‌ربط با تقاضای هیات مدیره به همراه ثبت و تهیه و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد .

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام , اگر که در اساسنامه این امر بر عهده هیات مدیره باشد

فرآیند و مدارک ضروری جهت نقل و انتقال سهام در‌این روش به شرح زیر است :

الف – تشکیل جلسه هیات مدیره با عنایت به مفاد اساسنامه راجع به حد نصاب اکثریت اعضاء

ب – تدوین کردن صورت جلسه که امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان در زیر آن درج شده باشد .

ج – رونوشت از شناسنامه صاحبان سهام جدید الورود .

د – دریافت برگ مفاصا حساب و گواهی انتقال سهم از اداره دارایی .

ط – لیست اسامی صاحبان جدید و قبلی سهام .
ثبت صورتجلسه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع همگانی عادی سالیانه به منظور تهیه و تنظیم گزارش هیات مدیره , ترازنامه حساب سود و خسارت سال مالی و تعیین هیات مدیره جدید تشکیل می شود . جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مدارک مورد نیاز ذیل بایستی تهیه و تنظیم و فرایند پایین رعایت شود .

الف – تشکیل مجمع عمومی عادی و تهیه و تنظیم صورت جلسه آن با امضای هیات رئیسه .

ب – تنطیم لیستی از سهامداران حاضر در مجمع که به امضای سهامداران حاضر رسیده باشد .

ج – کپی از شناسنامه بازرسین درصورتی که که اخیرا گزین گردیده اند .

د – در شرایطی که که مجمع عمومی معمولی با حد نصاب

اکثریت تشکیل شده باشد , تحویل اصل روزنامه , دعوتنامه و انجام بقیه تشریفات درج شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت لازم است .

ی – نماینده شرکت بعداز تهیه و تنظیم صورت جلسه , آن را به همراه سایر مدارک به سازمان ثبت شرکتها تحویل داده و با پرداخت هزینه های قانونی , زیر دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود .
ثبت صورتجلسه انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

برای برگزار ی انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص بنابراین عمل میگردد :

الف – برگزاری جلسه و تهیه و تنظیم صورت جلسه آن که به امضا ی کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد .

ب – در شرایطی‌که جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت با عنایت به اساسنامه شرکت و ضابطه تجارت انجام شده و باید مدارک مثبته آن به طور جلسه الصاق شود .

ج – مدارک به سازمان ثبت شرکتها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفتر ها ثبت بوسیله نماینده شرکت امضاء خواهد شد .