وقتی یکی از سهامداران فوت کند حق منافع متوفی  به وراث او ( همسر سهامدار- فرزندان و …) می رسد.  ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی ، جزو سهامداران شرکت می باشند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشته ، می باشند. بعد از فوت سهامدار شرکت ، باید دیگر سهامداران تعداد سهام متوفی را مشخص کنند.  اولین قدم در انتقال سهام به وراث این است که شرکت  سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار را در جریان فوت سهامدار قرار داده و با ارائه مدارکی که سهامدار فوت شده به بانک ارسال کنند. بر اساس گواهی حصر وراثت  که در آن ، چگونگی تقسیم سهام متوفی میان وارثین تعیین شده است که از دادگاه دریافت شده و  طبق قانون ،  سهام متوفی به ورثه قانونی او منتقل می شود.

سهامداران شرکت باید به همراه وارثین متوفی جلسه ای مبنی بر انتقال سهام متوفی تنظیم نمایند و اقدامات لازم را برای اخذ گواهی نقل و انتقال سهام انجام دهند. ورثه باید به اداره دارایی مراجعه نموده و مبلغ قانونی مالیات بر ارث را پرداخت کنند.

برای انتقال سهام متوفی به ورثه  ،  نماینده ورثه آن باید به شرکتی که متوفی در آن سهام دار بوده مراجعه نموده  و با ارائه دادن مدارک متوفی و مشخصات وراث برای تقسیم سهام بین وراث طبق گواهی حصر و وراثت اقدام نموده و شرکت پس از بررسی و تصمیم گیری در مورد تقسیم سهام بین وراث مدارک مورد نظر را به شرکت سپرده گذاری ارسال نمایند.

در شرکت سپرده گذاری کارشناس حقوقی مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار می دهد برای اینکه تقسیم بندی بین وراث به درستی صورت گرفته باشد و پس از تأیید کارشناس در سامانه اعمال می شود. سپس نماینده شرکت متوفی به شرکت سپرده گذاری مراجعه نموده تا برگ سهام تفکیک شده ورثه را تحویل بگیرد. بعد از دریافت برگ سهام تفکیک شده ورثه ، نماینده ورثه به دفاتر پیشخوان دولت برای اینکه درخواست خود را مطرح کند مراجعه نموده و پس از دریافت درخواست ، توسط شرکت در صورت نبودن مشکل سهام بین ورثه تقسیم می شود و گواهی نقل و انتقال برای هریک از ورثه صادر می شود .  بر ای هریک از ورثه گواهینامه نقل و انتقال سهام چاپ می شود که هریک از ورثه با مراجعه به دفاتر پیشخوان با ارائه مدارک شناسایی می توانند برای دریافت گواهینامه نقل و انتقال سهام اقدام نمایند. ورثه باید بعد از اخذ گواهی نقل و انتقال سهام اداره ثبت شرکت ها را نیز ، با تنظیم صورتجلسه ای از این انتقال سهام مطلع سازند و صورتجلسه را همراه با  مدارک شناسایی وارثان و اصل و کپی برابر اصل گواهی مالیات بر ارث و اصل و کپی برابر اصل برگه حصر وراثت ، را به اداره ثبت شرکتها ارسال کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت صورتجلسه انتقال سهام ورثه متوفی

  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل انحصار وراثت متوفی
  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل گواهی واریز مالیات بر ارث
  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل در صورت داشتن وصیت نامه متوفی
  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل گواهی فوت متوفی
  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل شناسنامه متوفی
  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث
  • اصل یا فتوکپی برابر با اصل صفحه دوم شناسنامه مادر متوفی ( در صورتی که در قید حیات باشند.)
  • اصل یا فتوکپی برگ سهام متوفی یا گواهی نقل و انتقال متعلق به متوفی